۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

چه حماسه ای !


صدای خانم گوینده ی اخبار ساعتهای غیر معمول شش یا هفت عصر یکی از این شبکه های میلی خودمان است که در آشپزخانه به گوشم می رسد.
با لحن پر افتخار و با صدای غرایی می گوید : بار دیگر جوانان میهنمان ....
زنگ بی وقفه ی تلفن مرا از شنیدن افتخاری که جوانان میهن خلق کرده اند محروم می کند. همانطور که به سمت تلفن می دوم با خود فکر می کنم باز چه شده ؟ دوباره در زیرزمین خانه ای انرژی هسته ای تولید کرده اند یا کرم ها و لاکپشت های بیشتری را برای مسافرت به فضا وبیان دیده ها ونادیده هایشان تربیت نموده اند؟
صحبتم که تمام می شود اخبار هم پایان یافته ، می پرسم : باز جوانان کشورمان چکار.....
نمی گذارد سوالم تمام شود ، می گوید مامان جان حماسه آفریدند.
حماسه ی چی ؟
جوانان عزیز  کشورمان در یک مراسم ساده و بی تکلف ، جشن ازدواجشان را برگزار کردند .
واقعا ؟؟؟ وروجک ....
چرا ؟؟؟؟ آخه مگه شما حماسه ای از این بزرگتر هم سراغ دارید ؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: