۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

هدفمند کردن گرانی هابرای خرید چند قلم جنس به مغازه رفته، فروشنده پیش دستی کرده و گفته : خانم می دونید که رنگ مو گرون شده؟
گفته : نه نمی دونستم ، اما حالا فهمیدم .
قهوه ی تلخ پنج را می گیرد و می گوید آقا بقیه اش را یک بسته آدامس بده . فروشنده می گوید : می دونید که آدامس  رو گرون کردند و شده پانصد تومان . می گوید: نه نمی دونستم ، ولی حالا فهمیدم.
سوار تاکسی شدیم،راننده کرایه ی دویست و پنجاه تومانی را سیصد تومان حساب می کند.می پرسد چرا ؟ راننده می گوید: آقا می دونی دیروز رفتم پنیر بخرم چقدر کشیدند روش ؟
معترضانه می گوید : آقا ، مگه ما پنیر نمی خوریم ؟

هیچ نظری موجود نیست: