۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه

مدیریت شهری

هنوز دوهفته از آسفالت خیابان پر چاله وچوله ی ما نگذشته است که ماشین شهرداری،ده دوازده کارگر مجهز به لباس کار و کلاه ایمنی را پیاده می کند سر چهارراه .
با تعجب می گویم : اینجا را که تازه آسفالت کرده اند ، اینها برای چه آمده اند؟
با خنده می گوید : آمده اند چاله هایش را کار بگذارند.
عصر که از سر کار بر می گردم ، سر میدان تابلو زده اند : طرح ساماندهی کنارگذر خیابان .......
و کارگران عزیز با جدیت تمام ،هر دو طرف خیابان را کنده اند و دارند چاله کار می گذارند.
طفلکی ، این آسفالت خیابان ما هم عمرش به دنیا نبود . نپامده رفت . 

هیچ نظری موجود نیست: