۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

مصلحت....شاید....


قرن هاست که از حسین لب تشنگی مانده است و مظلومیت ،که بلند و بلندتر فریادش کنند بر سرهر کوی و برزن در روز واقعه.
شاید مصلحت این بوده باشد که جسارت و آزادگی اش را پنهان کنند پشت خیمه های تکیه .
که حسین ِمظلوم بیشتر به کار ِظلم آید تا حسین ِآزاده .

۳ نظر:

FASAANEH گفت...

خوب گفتی عزیز.

فلور گفت...

شیفته ی اون "میر" شدم

محسن معینی گفت...

موافقم.
حسین مظلوم تر باشد بهتر است.
اگر سراغ مصداق نگردیم راحت تریم.