۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

دنیای بزرگ بچه ها و دنیای کوچک بزرگتر ها


می پرسد : اگه یه مو از خرس بکنی چی می شه ؟
دخترک با تعجب می گوید : خرس ؟!!!!
می گوید : آره ، خرس .
دخترک معصومانه می گوید : عصبانی میشه.
می پرسد : دیگ به دیگ می گه .....
دخترک با خنده ای بلند می گوید: آخه دیگ که حرف نمی زنه.
می پرسد: چرا به مهمان می گن کنگر نخوره؟
دخترک می پرسد : کنگر چیه ؟
می پرسد : موش به سوراخ نمی رفت چکار کرد؟
دخترک می گوید : رفت تو جوب .
......
فکر نمی کنید جواب های ساده  دخترک از آسمان ریسمان بافتن های ما بزرگ تر ها ، منطقی تر باشد؟

هیچ نظری موجود نیست: