۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

گفت و شنودمی پرسد: چرا اینقدر معتاد زیاد شده ؟
می شنود : آخه ، اشرف پهلوی برگشته .

هیچ نظری موجود نیست: